Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

สินค้าทุกชนิดมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นสินค้าและอุปกรณ์ที่สำคัญบางส่วนจะมีระยะเวลาการรับประกัน ดังนี้

- คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น 1 ประตู รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- ปุ่มกดน้ำของตู้เย็น รับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- มอเตอร์ถังซักและมอเตอร์ถังปั่นแห้งของเครื่องซักผ้า รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- โช๊คไฮดรอลิคของเครื่องซักผ้าฝาหน้า รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศรุ่นทั่วไป รับประกัน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ รับประกัน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- แผ่นทำความร้อนของหม้อหุงข้าว รับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- ฮีตเตอร์และแท็งก์ของเครื่องทำน้ำอุ่น รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- มอเตอร์ของปั๊มน้ำ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- ถังแรงดันสเตนเลสของปั๊มน้ำ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- มอเตอร์ของพัดลม รับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ


หมายเหตุ การรับประกันตั้งแต่ปีที่ 2 ถึง ปีที่หมดอายุรับประกัน ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าบริการ ค่าเดินทาง ค่าน้ำยา ฯลฯ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง เนื่องจากความผิดพลาดของโรงงานผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปกติ
2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
3. บริษัทฯ ให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ก. ใช้ในการทำธุรกิจหรือทางการค้า
ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ
ง. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือการขนส่ง

5. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน ไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม
ข. บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติม หรือตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ

6. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คืออุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ก. อุปกรณ์ประกอบภายใน เช่น ลูกยาง ฯลฯ
ข. อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น โครงพลาสติก รีโมทคอนโทรล ฯลฯ
ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก

7. จะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ ทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่าน เมื่อมีกรณีพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันนี้ ให้ใช้ข้อความส่วนที่เป็นภาษาไทยในการอ้างอิง