Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesVietnam

Máy giặt

Dòng sản phẩm

Made in Japan

Cửa trước

Cửa trên – Ultra-Stream Wash

Cửa trên – Beat Wave Wash

Cửa trên - Beat Wave Wash với Bơm Trợ Lực

Cửa trên - Dòng Nhỏ Gọn