Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesVietnam

Tủ lạnh

Dung tích:

Số cửa:

Lấy nước & đá bên ngoài:

Dòng sản phẩm

Made In Japan

Side By Side

French Bottom Freezer

2 Door Bottom Freezer

Stylish Bottom Freezer

Big French

Big 2

Stylish Line

Solfege