Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

Hitachi 3 Years Care

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบ 50 ปี เพิ่มความคุ้มครองสินค้าให้ท่านเพิ่มขึ้นเป็น 3 ปี มูลค่าถึง 8.5%* ตลอดปี 2562 นี้

ลงทะเบียนขยายเวลาการรับประกันสินค้าได้ที่ www.hitachi3ycare.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-33554555

*สำหรับมูลค่าสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป