Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เนื่องจากความเป็นสากลในด้านกลยุทธ์ บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งถึงการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ของบริษัทฯ จาก www.hitachi-th.com เป็น  https://www.homeappliances.hitachi.com ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ฯ ชื่อเว็บไซต์เดิมยังสามารถเข้าได้จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563 และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน บริษัทฯ ขอรบกวนท่านแก้ไข bookmark เป็นชื่อเว็บไซต์ใหม่ จะเป็นการขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ลิ้งค์เว็บไซต์เดิม
http://www.hitachi-th.com/
ลิ้งค์เว็บไซต์ใหม่
https://www.homeappliances.hitachi.com/th

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น  เรามีความเต็มใจที่จะบริการทุกท่านอย่างดีที่สุด

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด