Hitachi

เพราะเสื้อผ้าแต่ละชิ้นมีเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน
จึงต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน..
ULTRA STREAM
โปรแกรมปรับระดับพลังซัก
ควบคุมความแรงในการซัก ได้ตามใจต้องการ
โปรแกรมปรับระดับพลังซัก
ควบคุมความแรงในการซัก
ได้ตามใจต้องการ
ช่วยให้มองเห็นการเคลื่อนไหว
ของผ้าที่กำลังซัก ทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถปรับระดับความแรงในการ
ซักได้ตามความต้องการที่เข้ากับผ้า
แต่ละประเภท สามารถปรับระดับ
พลังซักได้สูงสุดถึง 5 ระดับ
ช่วยให้มองเห็นการเคลื่อนไหวของผ้าที่กำลังซัก ทำให้ผู่ใช้งานสามารถปรับระดับความแรงในการซักได้ตามความต้องการที่เข้ากับผ้าแต่ละประเภท สามารถปรับระดับพลังซักได้สูงสุดถึง 5 ระดับ
ช่วยให้มองเห็นการเคลื่อนไหวของผ้าที่กำลังซักทำให้
ผู้ใช้งานสามารถปรับระดับความแรงในการซักได้ตาม
ความต้องการที่เข้ากับผ้าแต่ละประเภทสามารถ
ปรับระดับพลังซักได้สูงสุดถึง 5 ระดับ