Hitachi

ผ้าที่คุณซักทุกครั้งสะอาดจริงหรือเปล่า
เชื้อโรคที่สะสมในเสื้อผ้าของคุณ
อาจเป็นตัวการที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเก่า
และหมองลงเรื่อยๆ
เชื้อโรคที่สะสมในเสื้อผ้าของคุณอาจเป็นตัวการที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเก่าและหมองลงเรื่อยๆ
เชื้อโรคที่สะสมในเสื้อผ้าของคุณ
อาจเป็นตัวการที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเก่า
และหมองลงเรื่อยๆ
ULTRA STREAM
ระบบกระแสน้ำพลังสูง
ขจัดคราบสกปรกอย่างเหนือชั้น
รักษาเนื้อผ้าให้เหมือนเสื้อตัวใหม่อยู่เสมอ
กระแสน้ำวนทรงประสิทธิภาพ
จากการรวมตัวของพลังน้ำจากก้นถัง
ขึ้นสู่ด้านบนและตกลงสู่เนื้อผ้า
กระแสน้ำวนทรงประสิทธิภาพจากการรวมตัวของพลังน้ำจากก้นถังขึ้นสู่ด้านบนและตกลงสู่เนื้อผ้า
กระแสน้ำวนทรงประสิทธิภาพ
จากการรวมตัวของพลังน้ำจากก้นถัง
ขึ้นสู่ด้านบนและตกลงสู่เนื้อผ้า
ด้วยการทำงานของครีบรูปทรงตัว X
ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบมาให้
กระจายผ้าได้เป็นอย่างดี ให้น้ำ
และผงซักฟอกแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้า
ได้อย่างทั่วถึง และช่วยชะล้าง
สิ่งสกปรกในเนื้อผ้าได้อย่างหมดจด
ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั่วถึงทุกจุด
และยังช่วยประหยัดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
ด้วยการทำงานของครีบรูปทรงตัว X ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบมาให้กระจายผ้าได้เป็นอย่างดี ให้น้ำและผงซักฟอกแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้อย่างทั่วถึง และช่วยชะล้างสิ่งสกปรกในเนื้อผ้าได้อย่างหมดจดทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั่วถึงทุกจุดและยังช่วยประหยัดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
ด้วยการทำงานของครีบรูปทรงตัว X ขนาดใหญ่
ซึ่งถูกออกแบบมาให้กระจายผ้าได้เป็นอย่างดี ให้น้ำ
และผงซักฟอกแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้อย่างทั่วถึง
และช่วยชะล้างสิ่งสกปรกในเนื้อผ้าได้อย่างหมดจด
ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั่วถึงทุกจุด และยังช่วย
ประหยัดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
ภาพเปรียบเทียบ
กระแสน้ำพลังสูงและแบบทั่วไป
ผลลัพธ์การซักที่สะอาดเหนือความคาดหมาย