Hitachi

อย่าให้การซักผ้าเสร็จ
เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวาย..
TANGLE-FREE
ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด
จุดจบของรอยยับและผ้าพันกัน
เครื่องซักผ้าทั่วไป
เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด
ผ้าจะถูกเหวี่ยงให้พันติดกัน
ทำให้หยิบผ้าขึ้นตากได้ยาก
เครื่องซักผ้าฮิตาชิ
เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด
จานซักจะทำการหมุนไปมา
ทั้งซ้ายและขวา
ผ้าจะคลายตัวออกจากกัน
ช่วยให้หยิบผ้าขึ้นตากได้อย่าง
ง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรง
เครื่องซักผ้าฮิตาชิ
เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด
จานซักจะทำการหมุนไปมา
ทั้งซ้ายและขวา
ผ้าจะคลายตัวออกจากกัน
ช่วยให้หยิบผ้าขึ้นตากได้อย่าง
ง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรง
หมดกังวลเรื่องผ้าพันกัน
ด้วยระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด
ที่มีเฉพาะเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้น
เมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด ใบพัดจะทำการ
หมุนซ้ำไปมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
เพื่อให้ผ้าหลุดออกจากกัน
ทำให้ผ้าพ้นกันน้อยลง ช่วยลดรอยยับ
และทำให้หยิบผ้าออกจากถังซักได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น
หมดกังวลเรื่องผ้าพันกันด้วยระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาดที่มีเฉพาะเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดการปั่นหมาด ใบพัดจะทำการหมุนซ้ำไปมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้ผ้าหลุดออกจากกันทำให้ผ้าพ้นกันน้อยลง ช่วยลดรอยยับและทำให้หยิบผ้าออกจากถังซักได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
หมดกังวลเรื่องผ้าพันกัน ด้วยระบบคลายผ้าหลังปั่น
หมาด ที่มีเฉพาะเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด
การปั่นหมาด ใบพัดจะทำการหมุนซ้ำไปมาทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา เพื่อให้ผ้าหลุดออกจากกัน ทำให้ผ้าพ้น
กันน้อยลงช่วยลดรอยยับ และทำให้หยิบผ้าออกจาก
ถังซักได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น