Hitachi

เพราะระดับน้ำคือหัวใจสำคัญของการซัก..
SHOWER PLUS
โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ
เพิ่มระดับน้ำได้ในปุ่มเดียว แม้ขณะเครื่องทำงาน
โปรแกรมเพิ่มปริมาณน้ำ
เพิ่มระดับน้ำได้ในปุ่มเดียว
แม้ขณะเครื่องทำงาน
หากขณะเครื่องซักผ้าทำงานอยู่
คุณสามารถมองเห็นระดับน้ำภายใน
ถังซักผ้าผ่านฝากระจกนิรภัยใส
และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อให้เหมาะสม
กับปริมาณผ้าที่กำลังซักได้อย่างง่ายดาย
เพียงกดปุ่ม Shower Plus จนได้
ปริมาณน้ำที่ต้องการ (กด 1 ครั้ง
น้ำจะเพิ่มปริมาณประมาณ 3 ลิตร)
หากขณะเครื่องซักผ้าทำงานอยู่ คุณสามารถมองเห็นระดับน้ำภายในถังซักผ้าผ่านฝากระจกนิรภัยใสและสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณผ้าที่กำลังซักได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม Shower-Plus จนได้ปริมาณน้ำที่ต้องการ (กด 1 ครั้งน้ำจะเพิ่มปริมาณประมาณ 3 ลิตร)
หากขณะเครื่องซักผ้าทำงานอยู่ คุณสามารถมองเห็น
ระดับน้ำภายในถังซักผ้าผ่านฝากระจกนิรภัยใส
และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ
ผ้าที่กำลังซักได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม Shower-
Plus จนได้ปริมาณน้ำที่ต้องการ (กด 1 ครั้งน้ำจะ
เพิ่มปริมาณประมาณ 3 ลิตร)