Hitachi

เยอะไม่กลัว ซักจบชัวร์ในครั้งเดียว
ถังซักขนาด 24 กิโลกรัม
ตอบโจทย์ทุกงานซักแม้ผ้าชิ้นใหญ่หรือผ้ากองโต
ถังซักขนาดใหญ่ 24 กก.
สามารถซักได้ทั้งผ้านวมขนาดใหญ่
ผ้าม่านหรือแม้แต่ผ้ากองโต (ซัก
เสื้อเชิ้ตได้สูงสุด 120 ตัว* ภายใน
ครั้งเดียว) พร้อมดีไซน์ปากถังกว้าง
สูงสุดถึง 616 มม. ขอบปากถังเรียบลื่น
ช่วยให้การใส่ผ้า และหยิบผ้าหลังจาก
ซักเสร็จสะดวกยิ่งขึ้น
*รุ่น Ultra-Stream Wash (18-24 กก.)
ถังซักขนาดใหญ่ 24 กก. สามารถซักได้ทั้งผ้านวมขนาดใหญ่ผ้าม่านหรือแม้แต่ผ้ากองโต (ซักเสื้อเชิ้ตได้สูงสุด 120 ตัว* ภายในครั้งเดียว) พร้อมดีไซน์ปากถังกว้างสูงสุดถึง 616 มม. ขอบปากถังเรียบลื่นช่วยให้การใส่ผ้า และหยิบผ้าหลังจากซักเสร็จสะดวกยิ่งขึ้น
*รุ่น Ultra-Stream Wash (18-24 กก.)
ถังซักขนาดใหญ่ 24 กก.
สามารถซักได้ ทั้งผ้านวมขนาดใหญ่
ผ้าม่าน หรือแม้แต่ผ้ากองโต
(ซักเสื้อเชิ้ตได้สูงสุด 120ตัว* ภายใน
ครั้งเดียว) พร้อมดีไซน์ปากถังกวาง
สูงสุดถึง 616 มม. ขอบปากถังเรียบ
ลื่น ช่วยให้การใส่ผ้าและหยิบผ่าหลัง
จากซักเสร็จสะดวกยิ่งขึ้น
*รุ่น Ultra-Stream Wash (18-24 กก.)
ขนาดปากถังของรุ่น Ultra-Stream Wash
และรุ่น Sparkle Beat Wash
ขนาดปากถังของรุ่น Ultra-Stream Wash และรุ่น Sparkle Beat Wash
ขนาดปากถังของรุ่น
Ultra-Stream Wash
และรุ่น Sparkle Beat Wash
ถังซักขนาดใหญ่ ใครว่าเปลือง!!!
ถังซักขนาดใหญ่
ใครว่าเปลือง!!!